POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost BINFOP s r.o., se sídlem Praha 1, Rybná 16/24,
PSČ 110 00, IČ 45794511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha 1

DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na webových stránkách www.stronggum.cz
přičemž předpokládaná data těchto soutěžních kol byla stanovena následovně:
• 22. 5.–1.8. 2015
(dále jako doba platnosti soutěže).

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky
(dále jako soutěžící), která v době platnosti soutěže navštíví webové stránky soutěže www.stronggum.cz a aktivně se podílí jako aktivní fanoušek na stránce www.facebook.com/stronggumcz uvedených aktivit v podmínkách soutěže
uvede svoji e-mailovou adresu a další údaje ve formuláři uvedené potvrdí svůj souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže (včetně udělení
souhlasu se zpracováním osobních údajů)

VÝHRY A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
4.1 Podmínky
V rámci každého jednotlivého kola soutěže bude určeno uvedený počet soutěžících, kteří se stanou výherci v soutěži pro dané soutěžní kolo.
4.2 Předání výher
Výherci budou o svých výhrách informováni prostřednictvím informačního e-mailu na e-mailovou adresu,
kterou uvedli při registraci do soutěže, a to nejpozději do 14 dnů od skončení daného soutěžního
kola. V informačním e-mailu bude obsažena výzva pro sdělení kontaktních údajů pro zaslání výher v soutěži a rovněž způsob, kterým budou výhry předány.
Neoznámí-li výherce nejpozději do 25. dne ode dne odeslání e-mailové zprávy s oznámením o výhře své kontaktní údaje pro zaslání výhry, výhra bez dalšího propadá ve prospěch pořadatele.
Seznam výherců bude vždy zveřejněn na facebook stránce: www.facebook.com/stronggumcz

VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či k subjektům podílejícím se na zajištění této soutěže a jejich rodinní příslušníci (příbuzní) v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec včetně osob žijících s nimi ve společné domácnosti.Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto
pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo, který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být výhercům předány alespoň náhradním způsobem; dále si pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je pořadatelem stanovena. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy výherce, nedoručení oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronického sdělení – e-mailu – výherci. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
Pořadatel neodpovídá za ztrátu či poškození výhry při její přepravě.

OSOBNÍ ÚDAJE
Účastí v soutěži každý soutěžící:
a) dává pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním této soutěže – tedy organizátora
i – v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů
s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele;
b) dává pořadateli, jako správci, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa, a stane-li se výhercem, též jméno, příjmení, adresa bydliště, případně jiných údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo předáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím,
aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména společností pověřenou organizačním zajištěním této soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se
domnívá, že pořadatel nebo třetí osoby pověřené pořadatelem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů pořadateli je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;
c) stane-li se výhercem, dává pořadateli, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby,
s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

PRAVIDLA SOUTĚŽE, ROZHODNÉ PRÁVO
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.
Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách soutěže. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České
republiky.

V Praze dne 22. 5. 2015

 

1. CENA – Let Balónem

Popis: Soutěžte o Let balónem pro 1 osobu v nejbližší lokalitě bydlišti vylosovaného výherce dle aktuální nabídky a termínu výhry. Možnost přikoupení letu pro další osobu či osoby dle technických možností provozovatele letu.
( podmínka zakoupení 5ks balení funkčních žvýkaček dle vlastního výběru)

2. CENA – Welness pobyt u Lipna v hotelu Frymburk pro 2 osoby

Popis: Frymburk a jeho okolí je plné přírodních krás a historických památek. Z hotelu si můžete udělat příjemný výlet třeba k památkám UNESCO v Českém Krumlově, na hrad Rožmberk, do Českých Budějovic, k působivým skalním útvarům u řeky Vltavy a na další zajímavá místa. Stačí si jen vyhradit dostatek času a vydat se za novými zážitky.
( podmínka zakoupení 5ks balení funkčních žvýkaček dle vlastního výběru)

3. CENA – Celodenní vstup do Aquaparku v Čestlicích pro 2 osoby

Unikátní Vodní svět o rozloze 9 150 m2 je největším akvaparkem ve střední Evropě. Je tvořen třemi paláci, v nichž si na své přijde opravdu každý, od milovníků adrenalinu, přes vyznavače mořského vlnobití, až po jedince, kteří preferují kondiční plavání v plaveckém bazénu nebo relaxaci na lehátku či ve vířivce.
( podmínka zakoupení 5ks balení funkčních žvýkaček dle vlastního výběru)

4. CENA – 10X balíček mix funkčních žvýkaček v hodnotě 445,-Kč Strong working gum